Det får du på et ophold på Heragården:

Når du bor på Heragården, er det med det formål at opnå færdigheder til at mestre et så selvstændigt liv og tilværelse som muligt, i samarbejde med dig om dine mål, ressourcer og forudsætninger. Den pædagogiske indsats understøtter dels beboernes egen trivsel, personlig udvikling og modenhed i eget tempo og dels til større selvstændighed i hverdagens gøremål. Gennem et ophold på Heragården opnår vi dermed også en afdækning af eventuelle fremtidige støttebehov.

 

Samarbejde mellem beboer og personale:

Som beboer på Heragården har man 1-2 kontaktpersoner, som man arbejder tættest sammen med. Man har ugentligt fastlagte ata-tider afhængig af hvilket grundtilbud, man er indskrevet på. I ata-tiden samarbejder man om udvikling ud fra beboerens mål jvf. §141 handleplanen. Samarbejdet kan være om udvikling af færdigheder og strategier til

 • planlægning og overblik over hverdagens aktiviteter samt opretholdelse af hensigtsmæssig struktur i hverdagen
 • indkøb, rengøring, madlavning, overblik over økonomi samt forstå og handle på post
 • støtte i kontakt til uddannelse/ arbejdsgiver, læge og andre offentlige instanser samt familie og andre sociale relationer

Årligt har vi et opfølgningsmøde, hvor beboerens sagsbehandler deltager og reviderer derefter målene for opholdet i §141 handleplanen. Handleplanen er afsæt for en udviklingssamtale med beboeren om konkrete mål og delmål. Beboerens egen motivation er afgørende for udvikling, og derfor er beboernes egne mål og ønsker om udvikling udgangspunktet i dette samarbejde.

Kendskabet til den enkelte beboer og dennes udfordringer giver grundlag for at møde den enkelte med anerkendelse og specifik støtte. Hvis der er behov for yderligere udredning, afdækning eller anden faglig støtte til den unge, samarbejder vi med andre faggrupper f.eks. psykiatrien, eksterne psykologer, ergoterapeuter og VISO. Vores erfaring med sådanne forløb er positive og udmønter sig oftest i en større forståelse både for beboeren selv og for Heragårdens personale.

 

 Autismefagligt fokus:

På Heragården arbejder vi ud fra en autismefaglig tilgang. Kontaktpersoner har en pædagogisk baggrund og er desuden uddannet autismepiloter. Autismeviden og erfaring giver forståelse for den enkelte og derved mulighed for at arbejde anerkendende med mål.

Autisme kommer til udtryk forskelligt for hver af vores beboer, og derfor bliver de pædagogiske metoder også anvendt, som det giver mening for den enkelte.

Som fagligt styringsredskab anvender vi procesmodellen, der giver en grundig afdækning af udfordringer og derved bliver den pædagogiske indsats velovervejet og specifik. Vi arbejder i teams og søger faglig sparring ved kollegaer. Desuden modtager vi ekstern supervision og indhenter specialiserede konsulenter efter behov.

 

Autismefaglige metoder

 • Struktur og kontinuitet i hverdagen via dags- og ugeplaner, faste aftaler om samtaler med personale o.lign., brug af time-timer og alarmer, scripts og instruktioner
 • Forudsigelighed og forberedelse på stillingtagen og forandringer/ nye tiltag, visuel vagtplan, madplan, aktivitetsplan for weekendprogrammet, faste dagsordner og strukturerede samtaler
 • Visualisering – vi arbejder generelt med visualisering i hverdagen, da de fleste mennesker med autisme er visuelt stærke
 • Mening giver motivation – motivation er afgørende for udvikling og for at opnå motivation, skal beboeren se mening med en given aktivitet
 • Støtte og afdækning af energiforvaltning – skalering, mestringsplan, batterimodellen, kaoslinje
 • Støtte til igangsætning – støtte fra personale, time-timer, alarmer, ugeplan og huskekort
 • Arbejde med strategier omkring fleksibilitet – skabe forudsigelighed, plan a, b eller c
 • Sensoriske stimuli – støtte i brug af vægtprodukter, tryk-massage, tryk-børstning, led-kompression, støtte til aktivitet, hvor beboeren efter behov bliver sensorisk vækket

KRAP som tilgang og metode

På Heragården arbejder vi med en anerkendende tilgang til hinanden. Vi tror på, alle gør sit bedste ud fra en given situation, og denne tilgang sammen med den autisme faglige forståelse er tryghedsskabende og et positivt grundlag for udvikling for vores beboere. Det er vigtigt for os at sætte et fokus på den enkeltes ressourcer og tage udgangspunkt i beboerens motivationer, så hverdagens aktiviteter og mål for opholdet på Heragården bliver meningsgivende for beboeren.

Når vi møder beboerne med anerkendelse og validering i, hvad de bærer med i deres rygsæk, er det vigtigt for os at tage deres perspektiv og se verden gennem deres øjne. I KRAP bruger man begrebet ”at gå over broen” – netop at skifte perspektiv og forsøge at forstå, hvad der ligger til grund for den enkeltes tænkning.

Vi inddrager KRAP skemaer som pædagogiske redskaber til at strukturere samtaler og udviklingsarbejde med den unge. Det kan være måltrappen, der visualiserer og strukturerer en udvikling frem mod et mål. Det kan også være kaoslinjen, der visualiserer og tydeliggør belastninger for den enkelte og dermed forståelse for beboerens stressniveau. Vi har en opmærksomhed på succeser – små som store for netop at tydeliggøre, at beboeren er på vej i en udviklende retning.