Formålet er at bevare en opadgående kurve i de unges succesoplevelser og i deres personlige og erhvervsmæssige udvikling til glæde og gavn – både for dem selv og for samfundet. Formålet er at imødekomme den enkeltes behov i en proces, hvor der fortsat samarbejdes om:

  • at fremme den personlige udvikling til øget selvværd og selvtillid
  • at beskrive og justere individuelle handleplaner/udviklingsplaner
  • at fastholde integrering på det rummelige arbejdsmarked (fleksjob, skånejob, eller uddannelse på særlige vilkår)
  • hensigtsmæssig botræning
  • at arbejde frem mod at klare sig i egen bolig

Heragården skal fungere som en base/et hjem, hvor beboeren vil møde accept og tryghed. Den individuelle støtte er med til at motivere og styrke beboeren til at være stabil arbejdskraft, til at have styr på privatlivet med alt, hvad det indebærer, samt til at kunne deltage i sunde fritidsinteresser.

Formålet er også at tilbyde beboerne hjemlige forhold, hvor det kristne livssyn giver sig udtryk i samvær med kærlighed, åbenhed og ligeværdighed.

Grundlaget er Den Evangelisk-Lutherske folkekirkes bekendelsesskrifter.